Αλμυρός Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΑΛΜΥΡΟΣ Α.Ε.

Σύσταση, σκοπός, διάρκεια, μετοχική σύνθεση.

Η Αλμυρός Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία ιδρύθηκε στις 08 Νοεμβρίου 2002 σύμφωνα με την καταχώρηση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με στόχο τη λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης και έλαβε αριθμό μητρώου 53057/70/β/02/77.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Δημοτικής Επιχείρησης Αλμυρός Α.Ε. οι σκοποί της επιχείρησης εντοπίζονται στα εξής:

 • Η ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση μονάδας αφαλάτωσης νερού, υφάλμυρου ή θαλασσινού, η οποία θα αξιοποιήσει με σύγχρονες μεθόδους κατά κύριο λόγο το νερό του Αλμυρού ποταμού και θα συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών ύδρευσης του Δήμου, ως και η εμπορία του επεξεργασμένου νερού.
 • Η τουριστική αξιοποίηση των φυσικών πόρων και η τουριστική ανάπτυξη του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής. Η εκμετάλλευση αναψυκτηρίων και γενικά κέντρων αναψυχής.
 • Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται η ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού, όπως του ορειβατικού, οδοιπορικού, φυσιογνωστικού κ.λπ. με στόχο την προστασία και ανάδειξη του ανθρωπογεωγραφικού περιβάλλοντος.
 • Η εμπορία γενικώς και ιδίως βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων, δομικών υλικών, ειδών ναυσιπλοΐας, η εκτέλεση διαφόρων τεχνικών έργων, η πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων για την εκμετάλλευση της αιολικής και ηλιακής ενέργειας, η οργάνωση και λειτουργία ενεργειακού κέντρου ή γραφείου. Η οργάνωση σεμιναρίων κάθε μορφής, η προβολή και διαφήμιση ως και η πραγματοποίηση επενδύσεων για την ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής.
 • Η ανάληψη – αξιοποίηση και διαχείριση Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων φορέων, τοπικών εθνικών ή ευρωπαϊκών.
 • Η υποστήριξη της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης των κατοίκων της περιοχής, μέσα από τη συμμετοχή της στη δημιουργία και προώθηση επώνυμων τοπικών προϊόντων του γεωργικού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού τομέα, την ενημέρωση και στήριξη των επιχειρηματικών  μονάδων μεταποίησης και των παραγωγών.»
 • Η εκπόνηση μελετών αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας των οικισμών και των δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου. Η εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων οικολογίας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Η διασφάλιση της συμβατότητας κάθε αναπτυξιακού έργου και προγράμματος με την προστασία της φύσης και την αειφόρο ανάπτυξη.
 • Η άσκηση κάθε άλλης νόμιμης δραστηριότητας σχετικής με τους σκοπούς της.

Η εταιρεία προκειμένου να υλοποιήσει τους παραπάνω σκοπούς έχει τη δυνατότητα:

 1. Να συνεργάζεται ή να συμμετέχει σε άλλη εταιρεία – επιχείρηση η οποία προωθεί ανάλογες δράσεις.
 2. Να προβαίνει στην ίδρυση, σε συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν την υλοποίηση όμοιων σκοπών.
 3. Να συνεργάζεται με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την επίτευξη των στόχων της.
 4. Να ιδρύει υποκαταστήματα όπου επιθυμεί και να εκπροσωπεί ή να αντιπροσωπεύει Νομικά Πρόσωπα στο πλαίσιο των σκοπών της, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
 5. Να συγχωνεύεται ή να απορροφάται με νόμιμες διαδικασίες.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε σε 50 χρόνια, άρχισε από την ημερομηνία καταχώρησης της στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2052.

Το μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης ανέρχεται σε 200.000 ευρώ.

Στη συνέχεια και μετά από σχετικές  αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου αποφασίστηκε και στην συνέχεια ολοκληρώθηκε :

Α) η έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού της ΑΛΜΥΡΟΣ Α.Ε. για την μετατροπή της σε «ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 269, 252,253 και 265  του Ν.3463/2006 .

Β) η έγκριση της καταστατικής προσαρμογής της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας με τίτλο «ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010.

Προοπτικές Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ

Ο ρόλος της Αλμυρός Αναπτυξιακή Α.Ε ΟΤΑ έχει εξελιχθεί ως δυναμική διαδικασία συσσώρευσης εμπειριών και σύγκλισης των τοπικών κοινωνικοοικονομικών δεδομένων με τάσεις, προσανατολισμούς και απαιτήσεις του ευρύτερου Περιφερειακού, Εθνικού και Ευρωπαϊκού περιβάλλοντος.

Έτσι η «Αλμυρός Α.Ε»:

 • Συνιστά φορέα αποκεντρωμένου σχεδιασμού της ανάπτυξης στην περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος του Ηρακλείου-Γαζίου και στο Δήμο Μαλεβιζίου ειδικότερα δίνοντας βαρύτητα στον ενδογενή και αυτοτροφοδοτούμενο χαρακτήρα της.
 • Υποστηρίζει τους τοπικούς φορείς και την αυτοδιοίκηση, μέσα από ένα πρίσμα αμοιβαίων ωφελειών, στον προγραμματισμό αναπτυξιακών έργων.
 • Δημιουργεί προϋποθέσεις και συντονίζει την ανάληψη νέων και καινοτόμων παραγωγικών πρωτοβουλιών που διευρύνουν – αναβαθμίζουν την τοπική αγορά εργασίας και διαφοροποιούν τον παραγωγικό ιστό.
 • Αξιοποιεί και διαχέει – δημοσιοποιεί  αναπτυξιακές ευκαιρίες.
 • Διερευνά τις δυνατότητες προστασίας και αξιοποίησης των τοπικών πόρων και συνδράμει  στη βελτίωση της τεχνικής, κοινωνικής και πολιτιστικής υποδομής.
 • Προβάλει την περιοχή εμβέλειας της, τα φυσικά και ανθρωπογενή πλεονεκτήματα της.
 • Συμβάλλει στη βελτίωση των δεικτών της τοπικής ανάπτυξης.
 • Αποτελεί ευέλικτο και αποτελεσματικό εργαλείο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Λειτουργεί συμπληρωματικά με τις υπηρεσίες και τους φορείς του δήμου Μαλεβιζίου.
 • Συμβάλει ενεργά σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης αναπτυξιακών προγραμμάτων.
 • Ενεργοποιεί τις τοπικές δυνάμεις και συμβάλλει στην αξιοποίηση πόρων με σκοπό την ισόρροπη τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.
 • Υλοποιεί πολιτικές και δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τρόπο περισσότερο ευέλικτο και αποτελεσματικό, αλλά και συγχρόνως εποπτευόμενο από τους οργανισμούς της αυτοδιοίκησης.
 • Αναπτύσσει συνεργασίες με τοπικούς αναπτυξιακούς και συλλογικούς φορείς (Επιχειρήσεις ΟΤΑ, συλλόγους, συνεταιρισμούς, ομάδες) για την υλοποίηση ευρύτερων δράσεων.
 • Λειτουργεί ως μοχλός ενεργοποίησης αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.
 • Βοηθά στην έγκαιρη και ταχύτερη διεκδίκηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
 • Βοηθά στην αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων υποστήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας με έμφαση στον τουριστικό τομέα.
 • Βοηθά στην ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
 • Βοηθά στην προώθηση δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος.
Top